Je dnešní trend mužných plnovousů jenom módním výstřelkem?

08.08.2017

Nebo je za tímto jevem mnohem hlubší síla? Vždyť která z obchodních lobby by měla na takovémto vývoji zájem? Kosmetická? Vzhledem k tomu, že hladce oholená tvář je dlouhodobě mnohem nákladnější (tudíž zisky generující), tak těžko. Pokud ovšem nepřijde doba melírů, nebo tužidel na plnovousy. Etymologií slova vousy v různých jazykových podobách jsem došel k zajímavým závěrům.

          K napsání této úvahy mě inspiroval článek, který jsem zahlédl na Seznam.cz.

"Vášnivější, chytřejší a vyrovnanější.

5. důvodů proč jsou zarostlí muži dobrá volba"

Ne, opravdu nehledám zarostlého muže. Článek byl ze sekce Pro ženy a ten nadpis mě velmi zaujal, tak jsem článek otevřel.

V článku se píše o studii skupiny australských vědců z Perthu, kteří měli za úkol nalézt příčiny a důsledky nárůstu vousů a plnovousů na mužských tvářích v poslední době. Podle výsledků studie jsou zarostlí muži konkurenceschopnější, jsou vášnivější a méně náladoví díky zvýšené produkci testosteronu. Jsou také lépe chráněni před UV zářením, díky čemuž se dožívají vyššího věku.

A jiný vědec, Akakarakudy Aliase ze Saint Louis dokonce tvrdí, že muži zarostlí i na zádech mají i vyšší IQ.
Na to, jaký význam měly vousy pro naše Předky se můžeme podívat ze dvou úhlů pohledu.
                    

                                          Zaprvé etymologií slov.

Vousy se anglicky řekne beard, německy bart, francouzsky barba a španělsky barba. Všechny tyto výrazy vycházejí z latinského barba. Jaká je etymologie slova barba? Nabízí se barbar, což bylo označení severních národů (z pohledu Řeků a Římanů) z evropských lesů, tedy našich předků- Slávů, Keltů a Germánů, kteří bradu hojně nosili.

            Zajímavější je ovšem překlad slova vousy do dalších slovanských jazyků.

                                    bulharsky - brada

                                  chorvatsky - brada

                                     slovinsky - brada

                                         srbsky - brada

                                    bosensky - brada

                               makedonsky - brada

                                         polsky - broda

                                   ukrajinsky - boroda

                                   bělorusky - barada

                                          rusky - boroda

                                   slovensky - fúzy

Všechny slovanské jazyky používají pro vyjádření porostu na spodní části obličeje slovo brada a jeho mírně upravené verze. Jenom čeština a slovenština si vytvořila svůj pojem. Ovšem ne tak docela. Označení bradka se dochovalo v češtině i na Slovensku dodnes.

V češtině i slovenštině slovo brada také máme a nazýváme jím předsunutý vrcholek spodní čelisti.

A jak se řekne brada bulharsky? - brada
                              a chorvatsky ? - brada
                                    a slovinsky - brada
                                           srbsky - brada
                                      bosensky - brada
                                 makedonsky - bradata
                                     polsky - podbródek
                                ukrajinsky - pidboridja
                                bělorusky - podbarodak
                                       rusky - podborodok

                                    slovensky - brada

Tady už se čeština shoduje s ostatními slovanskými jazyky. V ostatních jazycích je ale pro označení brady a vousů jeden společný název - BRADA. Jenom ukrajinština, polština, ruština a běloruština poukazují na část obličeje pod-bradou, tedy česky vousy. Základ, slovo brada ale zůstává.

Jinými slovy, staří Slávové brali vousy a spodní vrcholek čelisti jako jednu část těla a proto pro ně měli jeden celistvý výraz BRADA, BORODA, BARADA.

                                   Co z toho lze vyvodit?

       Brada a vousy byly vnímány jako celek.

                        Byly nedělitelné.


A co nám ukáže etymologie slova BRADA? Základ je RADA - což je ve slovanské mytologii "strážce prahu", strážce spojení s jiným světem . Zároveň RA stejně jako v egyptské mytologii představuje prvopočáteční světlo, které na naší Zemi proudí skrze Slunce. V našich slovech se vážnost tohoto pojmu dochovala v termínech jako RADA starších, pro skupinu moudrých mužů (stejně jako závodní RADA, policejní RADA, výkonná RADA, vrchní RADA),nebo jako poRADA, pro diskuzi při hledání možností k dosažení nějakých cílů. Stejně jako když chceme něco vyřešit, říkáme že si s tím poRADíme, že budeme vědět jak to zvládnout "po-radě" se svou intuicí. A v neposlední řadě staré známé:

              Dobrá RADA nad zlato.

No a B na začátku je zkratka slova Boží nebo Boha-tost, Boha-tá ( Bohem naplněná ) Rada, což je naznačené v ruském a ukrajinském BOroda, nebo běloruském BArada.
Význam slova BRADA (česky vousy + brada) je Spojení s Boží moudrostí, napojení na "strážce prahu", bohatá rada a pro staré Slávy, Kelty a Germány byla brada-vousy stejně důležitá součást těla, jako třeba ruka.

Dostatek důkazů pro toto tvrzení najdeme v druhé možnosti pohledu na význam brady (vousů) pro naše Předky, a to v mytologii,starých příslovích a bajkách nejen slovanských, ale téměř po celém světě.


Stejně důležitý význam jako BRADA-vousy měly pro naše Předky i vlasy. Proč Římané zavedli pro své legie holení a stříhání a proč Britové (Břitové) přinesli břitvy do všech svých kolonií, a také o tom, proč přinesli světu termín hladce oholený anglický "gentleman", zase příště.Abych tuto úvahu uzavřel, vrátím se na začátek tohoto článku k vědeckému výzkumu australských a amerických studovaných hlav.

Výsledky jejich studie poukazují na to, co naši Předci moc dobře věděli už v dávných dobách a co pro ně bylo stejně přirozené, jako východ a západ Slunce. Ženy které si zachovaly spojení se svým ženským zdrojem toto cítí i dnes, a vousaté muže vnímají jako symbol zralosti, síly a stability. A protože náš svět plyne v cyklech, a nyní jsme vstoupili do cyklu nového, zesiluje se i hlas našeho pra-zdroje a to podvědomě cítí i někteří muži, což má za následek nárůst porostu na mužských tvářích. A kosmetická lobby se podle hesla "Co nemůžeš porazit, s tím se spoj" tomuto trendu přizpůsobila a brada se tak pro některé muže stala i módní záležitostí.

A jak velké poznání našich Předků muselo být, když dokázali toto zakódovat do svých slov a pojmů, kterým dnes po chříchu ani moc nerozumíme.

V každém slovanském jazyku se dochovala část poznání a jedině spojením těchto poznání, se člověk může dopracovat k nějakým uceleným výsledkům.

                                    A nezávisle na vědcích.


P. S.: Cílem tohoto článku je pohled na módu vousů optikou

pohledu našich moudrých Předků, jejíž torza se nám dochovala v národních bajkách, pořekadlech a především v našem jazyce. Nemám v úmyslu vyzdvihovat ani módu zarůstání, ani módu holení. To, co je dobré pro jednoho, nemusí být dobré pro druhého.

                                   A včera není dnes.

Djuri


Přečtěte si jako první, co je nového