Je levá ta pravá?

25.10.2017

Levá mozková hemisféra v dnešní civilizaci vládne světu. A je dominance pravé strany těla a levé mozkové hemisféry výhodná pro naše chápání světa kolem nás? Využíváme svůj potenciál naplno? A jaké jsou souvislosti mezi vyváženým ovládáním pravé a levé strany těla, kozáky, Janem Žižkou z Trocnova a Přemyslem Oráčem?

Naše společnost dnes přijala fakt, že pravorukých lidí je drtivá většina za normu. Proč by ale Příroda (Bůh, Vesmír, Stvořitel) dal člověku k dispozici symetrické tělo? Od páteře napravo máme stejně velké kosti, klouby, šlachy a svaly, jako na levé straně. Naše tělo je očividně uzpůsobeno na vyvážený pohyb a zátěž. A náš mozek je na tom stejně.

Symetrie lidského těla
Symetrie lidského těla

Podíváme-li se na přístup starých kultur světa k této problematice, zjistíme, že v dávných dobách byla normou vyváženost pravé a levé strany těla. To svědčí o velikém poznání, protože i dnešní věda dokládá přímou spojitost činnosti pravé a levé ruky a aktivizaci neuronů v levé a pravé mozkové hemisféře. Pokud tedy dáme akcent na jednu stranu těla, hluboké a malé svaly na protilehlé straně postupně ochabují a s nimi i neuronové spoje-synapse v příslušných částech protilehlé mozkové hemisféry.

Neurony
Neurony

Civilizace a její vládnoucí struktury začaly přeučovat leváky na pravoruké násilnou formou. U římských legií je důvod prostý. Jejich válečnictví bylo postaveno na disciplíně, pravidelných útvarech a kvantitě, proto v rámci zachování pravidelnosti šiku muselo být drženo pravidlo - levá ruka štít, pravá ruka meč, kopí. Rozmach "převýchovy" na pravoruké přišel s monoteistickými náboženstvími, která levoruké označovala za ďáblem posedlé (mimochodem všimněme si zajímavé úměry - čím méně bohů v náboženství, tím méně tolerance). Další vlna přeučování přišla se vzdělávacím systémem (u nás tato "převýchova" byla zrušena až v roce 1967) a v moderní civilizaci se tak dotkla každého leváka. Tady bylo hlavním argumentem to, že pro psaní je od přírody uzpůsobena pravá ruka, což zní i logicky a proto tento fakt společnost přijala a podřídila se tomuto násilnému aktu "převýchovy". Logicky to zní, ale pro psaní zleva do prava. Pro psaní zprava do leva bychom zase použili logicky levou ruku a většina starých písemnictví používá zápis a čtení právě zprava doleva, některé i shora dolů a naopak. Latinka, kterou dnes používáme, vzešla z Řeckého písma, a to si za vzor vzalo písmo Fénické, které se však psalo také zprava doleva. Kolébka "moderní civilizace", starověké Řecko tedy otočilo směr zápisu a čtení písma. Jaký to může mít vliv na psychiku člověka si ukážeme později.

Tyto po staletí aplikované zásahy zakořenily v našem podvědomí ne-li averzi, pak pohrdání levou, což se neustále utvrzuje ve výrazech jako "na levačku", "levák", "levota" atd. označujících slabost a podlost a naopak "to pravé" označující správný postoj či výběr. Pokud si navíc uvědomíme, že pravá symbolizuje mužskou energii a levá ženskou, není se v patriarchální společnosti z které dnešní civilizace vzešla čemu divit.

                                               A nyní pár známých faktů.

Spojíme-li si vše dohromady, důvod po staletí uplatňované převýchovy na praváky je nasnadě. Levá mozková hemisféra obsahuje centrum vnímání strachu a kdo se bojí, lépe se ovládá. Proto každá ideologie potřebuje svého vnějšího nepřítele pro ovládání stáda a "inteligenci" levé hemisféry. Pravá mozková hemisféra je schopná vnímat okolní svět a přicházející informace (in form- energie vstupující do formy-těla) v "obrazech" a tím v širších souvislostech. Všechna stará písma obsahovala hlubší-obrazové vrstvy, a proto bylo psaní i čtení uzpůsobeno pro pravou mozkovou hemisféru, která byla schopná tyto informace přečíst. Člověk, který používá k vyhodnocování informací z okolního světa obě mozkové hemisféry, je mnohem hůře manipulovatelný. V těchto souvislostech dostává důvod změny směru zápisu starými Řeky jasnější kontury. Obzvlášť vezmemeli v potaz práci grafologa Viléma Schönfelda, který na základě svých studií došel k závěru, že národy které psaly zprava doleva neměly expanzivní politiku a byly méně agresivní. Vliv na psychiku člověka je teda zřejmý.

Římské legie
Římské legie
A jak souvisí ovládání pravé a levé strany těla s tradicemi našich Předků, kterými se na těchto stránkách zabýváme?

                                                      Souvisí velmi.

Ve všech starých kulturách po světě se tato schopnost přirozeně rozvíjela a to se do dnešních dnů dochovalo především v bojových uměních a v tancích (převážně těch, které vycházely z umění válečníků). Ozbrojené složky každého společenství si bedlivě střežily informace jak plně využít schopnosti lidského těla a toto poznání dnes používají speciální jednotky různých armád. Bojové umění a z něj vycházející tance se dochovaly také u Slovanů, a to především u kozáků.

A jak souvisí polodivoké hordy tatarských a slovanských uprchlých nevolníků (jak kozáky popisuje oficiální historie) s potomky přišelců do Bohemie, vedených praotcem Čechem?

                                                       Souvisí velmi.

Nejdříve je třeba se alespoň na chvíli oprostit od oficiálně podávané historie o původu a významu kozáků. Kozáci byla kasta válečníků-hraničářů, operujících především na jižních hranicích, oddělujících Arabské a Slovanské kmeny. Některé kozácké jednotky se vydali jako doprovod zemědělců a řemeslníků migrujících směrem na západ k územím osídleným germánskými kmeny. Mezi nimi i Praotec Čech, a ten by jako vůdce jen těžko vedl bezbranné zemědělce, ženy, děti a starce na nová uzemí bez bez doprovodu vycvičených bojovníků. Navíc, kdo jiný by se hodil k ochraně nových hranic se západními germánskými hordami, než právě hraničáři-kozáci? Z toho mi vyplývá, že my, obyvatelé kraje, kterému se říkalo a ještě dnes říká Bohemia, vlastníme i kozácké geny.

Společných rysů výstroje a výzbroje s kozáckými tradicemi najdeme v naší historii víc. Především u Chodů-hraničářů, kteří se v Čechách jeví posledním ostrůvkem odkazu k naší velké minulosti, dále pak na Moravě (Mara-Vani) u Valachů, a o Slovensku ani nemluvě.

Ruští kozáci
Ruští kozáci
Chodský kroj
Chodský kroj
Kozák
Kozák
Valaši
Valaši
Valaši
Valaši

Podobnost najdeme především v čepicích z kožešiny či dlouhých kabátech bez límců.

                                                 To je ale teprve začátek.

Pokud se podíváme na výzbroj husitů a porovnáme ji s tradičními zbraněmi kozáků, spojitost se odhalí ještě více.

Husitské muzeum v Táboře
Husitské muzeum v Táboře
Člen kozácké skupiny Záporožská seč
Člen kozácké skupiny Záporožská seč

Na druhém obrázku předvádí kozák na ostrově Chortica zbraň, kterou používali prostí lidé, pomáhající kozákům při obraně území. U nás dobře známý husitský cep.

Navíc Jan Žižka používal palcát, který se v kozácké tradici nazývá bulava a je to symbol velitele, kterému se u kozáků říká ataman, jinak také hataman a u nás pozměněném hejtman.

Jan Žižka z Trocnova (1360-1424)
Jan Žižka z Trocnova (1360-1424)
Bohdan Chmelnický-kozácký hejtman (1595-1657)
Bohdan Chmelnický-kozácký hejtman (1595-1657)
Fedir Polous-hejtman kozáků na ostrově Chortica
Fedir Polous-hejtman kozáků na ostrově Chortica
Koška Samojlo-ataman Záporožských kozáků (1530-1602)
Koška Samojlo-ataman Záporožských kozáků (1530-1602)

Všimněte si stejných znaků jako palcát-bulava či pokrývka hlavy - papacha, která je v různých obměnách pro kozáky typická. Tyto znaky najdeme u všech kozáckých vůdců.

Takto vypadá kozácká papacha z různých pohledů a v různých provedeních dnes. Pozorně si je prohlédněte,protože za chvíli se k ní ještě vrátíme.

Všichni dobře známe pověst o Přemyslu Oráčovi, který udělal vskutku slušnou kariéru, kdy jeden den v potu tváře obdělával své políčko a druhý den usedl na knížecí trůn. Hezká bajka, pravda. Navíc ne tak úplně originální, protože oráč neurozeného původu na trůnu se vyskytuje i u Poláků (Piast zakladatel rodu Piastovců), u germánských Gótů (král Wamba), nebo také starověkých Číňanů-císař Šen-nung, zvaný též "Božský zemědělec".

Pozorně si prohlédněte jednu ze zásadních scén naší historie ve ztvárnění Františka Ženíška na lunetě v Národním muzeu v Praze.

Přemysl Oráč přijímá poselstvo kněžny Libuše
Přemysl Oráč přijímá poselstvo kněžny Libuše

                         Jaké čepice mají na hlavě poslové i Přemysl Oráč?

Navíc Přemyslova papacha je z nějakého důvodu otočena o 90 stupňů doprava, což je vzhledem k tématu dnešní úvahy až symbolické.


                Co se ale skrývá v nám podávaných obrazech moudrého oráče?

Brázda pluhem například vytyčovala hranice mezi světy lidí a bytostmi z astrálních světů v mytologických příbězích a legendách po celém světě (u nás např. Čertova brázda a legenda o sv. Prokopu). Dodnes se brázda pluhem používá k označení hranice lesních pozemků a stejně tak se používala k označení hranice území patřící tomu kterému národu, rodu či klanu. Kněžna Libuše vyslala poselstvo na Sever k řece Bílině - k hranicím, které byly relativně čerstvé a nejspíš v té době i stále ve "výstavbě". Z toho můžeme soudit, že Přemysl oráč nebyl zemědělec, ale hraničář, neboli kozák a nejspíš i ataman hraničářů. Muži nespokojení s vládou ženy, by se těžko podřídili vládnutí zemědělce z venkova. Čím by si farmář získal autoritu u vladyků? Kvalitní biomrkví? Kněžna Libuše potřebovala při zakládání monarchie v Bohemii autoritu, kterou by přijaly všechny rody a klany v knížectví. A tou by se Přemysl, velitel hraničářů-kozáků jevil.

Legenda o zemědělci z venkova na vladařské stolici je jenom další z řady příběhů naší historie, jež mají vyvolat v našich myslích pocit malosti a bezbrannosti, a ruku v ruce s jinými příběhy i pocit potřeby přejímání kultury, ideologie, ochrany či schopnosti státotvorné činnosti od cizinců (téměř výhradně z jiho-západní civilizace).

Jako například legenda o franském stánkaři (pardon-kupci) Sámovi. Ten přitáhl se svým zbožím a doprovodem do Bohemie, mezi Slovanské kmeny neschopné spojit svoje síly proti nájezdům loupeživých Avarů. Byznysmen vida tuto nemohoucnost zavelel a objeviší v sobě vojensko-taktické myšlení úspěšně vedl (do té doby neschopné) Slovanské pohany proti Avarům. A když bylo potřeba, tak i proti vlastnímu národu, tedy Frankům. Hmmm. A mezitím zřejmě budoval první obchodní řetězec s kvalitními germánskými kožešinami na východě. Taky slušné fantasy. Navíc dochované v jediném písemném záznamu a to ve Fredegarově kronice, což byl samozřejmě také Frank (jak jinak že...ehmm).

Pokud tuto vzdělávacím systémem šířenou legendu nepřijmeme automaticky a trochu se zamyslíme, tak jméno Sámo vůbec, ale vůbec nezní jako jiná franská jména. Zato u Slovanů shody najdeme (Samo Chalupka, ataman Samojlo). Co je ale zásadní, u starých Slovanů se v případě potřeby spojení několika klanů za účelem kooperace ozbrojené síly vytvářely dočasné spolky, kterým se ve staroslověnštině říkalo Samoděržavy. Tato Samo-děržava neměla jednoho vůdce, ale každý zúčastněný klan měl na společných poradách (těm se říkalo Věče) svého náčelníka-vůdce-atamana. Nám je dnes předkládán pojem Samoděržaví jako způsob absolutistické moci ruské carské monarchie.

Ataman kozáků Přemysl Oráč se může jevit taky jako slušná fantasmagorie. Možná. Ale odkud to vlastně přišel Praotec Čech do země zaslíbené, ptáků a zvěře plné, medem oplývající? A odkud přišli Slávové do východní Evropy?

Praotec Čech na hoře Říp
Praotec Čech na hoře Říp

Jak souvisí bojové umění kozáků s dnešní - pravostranně orientovanou civilizací?

                                                          Souvisí velmi.

Svět kolem nás se skládá ze symbolů a obrazů, které buď umíme "číst", nebo jsme odkázáni na "legendy", které nám k nim někdo vytvoří. Schopnost číst "svět" a situace v něm, je úzce spojena se schopností používat pravou mozkovou hemisféru. Práce s vlastním tělem je jedna z možností, jak činnost mozku dostat do normálního-vyváženého stavu, což vede k rozšířené schopnosti zpracovávat informace z vnějšího světa. Jaké metody používali nejenom kozáci, ale i jiné staré kultury světa si ukážeme v příštím článku.

Djuri

Přečtěte si jako první, co je nového